3 July – Thomas, Apostle

3 July - Thomas, Apostle